Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  REKRUTACJA 2016/2017
REKRUTACJA 2016/2017
data dodania: 2016-03-11 17:01:35
 
 
 Zasady rekrutacji dzieci do

Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie

na rok szkolny 2016/2017

 

 Dzieci przyjmowane są do Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

Uchwały Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenia Burmistrza Strzyżowa Nr 407/16 z dnia 7 marca 2016 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

Skład komisji oraz jej przewodniczącego wyznacza dyrektor przedszkola.

 

 

Do Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Strzyżów.

 

Dzieci w wieku 6 lat - rocznik 2010 objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 4 i 5 lat z roczników 2011, 2012 mają w pierwszej kolejności prawo do wychowania przedszkolnego.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie składają deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

 

Przepisy rekrutacyjne stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 9 roku życia.

 

Wskazane jest przekazanie przez rodziców dziecka dyrektorowi przedszkola istotnych informacji dot. zdrowia dziecka, które będą niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dziecka w warunkach przedszkolnych.

 

W ciągu roku szkolnego o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola
w zależności od ilości wolnych miejsc.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Strzyżów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę na pierwszym etapie kryteria wynikające ustawy o systemie oświaty, na drugim etapie określone przez organ prowadzący.

Kryteria wynikające z ustawy mają jednakową wartość.

Kryteria określone przez organ prowadzący maja zróżnicowaną wartość.

 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów.

  

Harmonogram rekrutacji

 

 

 

15. 03.2016 – 31.03.2016przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

06.04.2016 – posiedzenie komisji rekrutacyjnej

 

15.04.2016 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22.04.2016potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

25.04.2016 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Kryteria rekrutacji

 

 
Kryteria główne wynikające z ustawy o systemie oświaty:
 
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (wychowującej troje lub więcej dzieci) – 100 punktów.
2. Dziecko niepełnosprawne – 100 punktów.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – 100 punktów.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – 100 punktów.
5. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo – 100 punktów.
6. Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego (samotne wychowanie oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną - chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 100 punktów.
7. Dziecko objęte pieczą zastępczą – 100 punktów.
 
Kryteria dodatkowe /dotyczą II etapu rekrutacji/
 
1. Dziecko rodziców pracujących / studiujących w systemie stacjonarnym - wymagany dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców), zaświadczenie
z zakładu pracy, potwierdzenie zatrudnienia pieczęcią z czytelnym podpisem osoby upoważnionej, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczenia z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów – 70 punktów.
2. Dziecko wymagające całodziennej opieki przedszkola (9-godzinne) – 20 punktów.
3. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola – 10 punktów.
 
Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6)),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3;
 
 
 

 

 

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3