Menu
Strona głowna  /  Koncepcja pracy
Koncepcja pracy
 
Cele wychowania przedszkolnego:

 

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

 

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe

 

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym, także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

 

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

 

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

 

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

 

8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

 

9. Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

 

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

Wizja naszego przedszkola

 Przedszkole stwarza warunki wychowawczo-edukacyjne, zapewniające wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju wszystkich dzieci , zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi i potrzebami.

Przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacji.

 

Misja przedszkola

  1. Diagnozujemy, analizujemy i uwzględniamy możliwości i potrzeby naszych wychowanków w planowaniu i działaniach wychowawczo-edukacyjnych.
  2. Rozbudzamy u dzieci zaciekawienie otaczającym je światem przyrody
  3. Przygotowujemy dzieci do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym
  4. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
  5. Rozwijamy u wychowanków optymistyczne cechy charakteru: dobroć, empatię, otwartość, zaradność, odporność emocjonalną, samodzielność, kreatywność, wiarę we własne siły, umiejętność pracy w zespole.
  6. Współpracujemy z rodziną, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w stosunku do dzieci.
  7. Efektywnie angażujemy rodziców w działalność przedszkola.
  8. Promujemy placówkę w środowisku lokalnym poprzez podejmowanie różnorodnych działań z udziałem wychowanków i pracowników.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-08-12