Menu
Strona głowna  /  Program wychowawczy
Program wychowawczy
 
 

Program profilaktyczno-wychowawczy

Przedszkola Samorządowego Michałki w Strzyżowie

w oparciu o Program edukacji przedszkolnej- „Nasze Przedszkole” (Mac edukacja) z koncepcją założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 23.06.2016r.

 

Wychowanie zgodnie z założeniami koncepcji humanistycznej – jest nade wszystko wspomaganiem wychowanków w ich naturalnym rozwoju. Ma głównie dopomóc stać się każdemu z nich osoba w pełni funkcjonującą, otwarta na nowe doświadczenia niepoddającą się mechanizmom obronnym i kierującą się w swym postępowaniu także emocjami, a nie tylko przesłankami rozumowymi.

(J. Słowiej).

 


Program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu poprawę, jakości pracy edukacyjnej i wychowawczej, uwzględnia również potrzeby społeczności przedszkolnej dzieci, rodziców i środowiska. Integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych. Program ma również za zadanie uświadomić dzieciom w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętności radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu u dzieci postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań nauczyciela i rodziców o charakterze wychowawczo-profilaktycznym umożliwia wytworzenie się określonych kompetencji oraz ułatwia funkcjonowanie w środowisku.Profilaktyka, czyli przeciwdziałanie określonym formą zachowań negatywnych ma w przedszkolu charakter informacyjno-edukacyjny a zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa występuje w codziennej pracy wychowawczej.

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają:

Dziecko krytykowane- uczy się potępiać

Dziecko otoczone wrogością- uczy się agresji

Dziecko żyjące w strachu – uczy się lękliwości

Dziecko doświadczające litości- uczy się rozczulać nad sobą

Dziecko wyśmiewane- uczy się nieśmiałości

Dziecko otoczone zazdrością – uczy się zawiści

Dziecko zawstydzane- uczy się poczucia winy

Dziecko zachęcane- uczy się wiary w siebie

Dziecko otoczone wyrozumiałością – uczy się cierpliwości

Dziecko chwalone- uczy się wdzięczności

Dziecko akceptowane- uczy się kochać

Dziecko otoczone aprobata – uczy się lubić siebie

Dziecko darzone uznaniem- uczy się, że dobrze mieć cel

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić – uczy się hojności

Dziecko traktowane uczciwie- uczy się prawdy i sprawiedliwości

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności

Dziecko otoczone przyjaźnią- uczy się radości życia

Jeśli żyjesz w spokoju twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha

W Jakim otoczeniu żyje twoje dziecko?

Dorothy Law Nolte

 

 

Cele programu:

 • kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z własnej wolności przy zachowaniu szacunku dla wolności wyboru innych osób oraz ponoszeniu odpowiedzialności za własne wybory,
 • kształtowanie umiejętności refleksji nad swoimi emocjami, decyzjami i wyborami oraz nad ich konsekwencjami,
 • kształtowanie umiejętności planowania – w zakresie samoobsługi i wykonywania zadań powierzonych przez nauczycieli,
 • kształtowanie odpowiedzialności za powierzone dyżury,
 • kształtowanie u dzieci samodzielności przy wykonywaniu czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wychowanie zdrowotne (w tym kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania) i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • wdrażanie do szanowania innych, bez względu na ich pochodzenie; wygląd, stan zdrowia,

Uczenie dzieci zachowań pozytywnych poprzez:

 • przyzwyczajenie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa  i dostarczenie wiedzy na ten temat,
 • przewidywanie biegu wydarzeń,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych urządzeń,
 • usamodzielnianie i kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne postępowanie.
 • Kształtowanie u dzieci czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych obejmujące:
 • poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu, na powietrzu,
 • rozpoznawanie zagrożeń i nabywanie umiejętności ich unikania,
 • radzenie sobie w sytuacji trudnej i odważne proszenie o pomoc,  
 • zachowanie ostrożności w stosunku do obcych ludzi, nieznanych zwierząt i roślin,
 • doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach  i korzystanie ze środków komunikacji.
 • kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

 

OKREŚLENIE PRAW DZIECKA

Dziecko w naszym przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego
 • akceptacji takim, jakie jest
 • miłości
 • szacunku
 • zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych
 • nienaruszalności cielesnej
 • poszanowania własności
 • opieki i ochrony
 • spokoju i samotności gdy tego potrzebuje
 • do wyrażania niezadowolenia
 • do przeciwstawiania się temu co dla niego przykre
 • indywidualnego procesu rozwoju i tempa rozwoju
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • badania i eksperymentowania
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania
 • do znajomości swoich praw

 

OKREŚLENIE OBOWIĄZKÓW DZIECKA

W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek:

 • szanować prawa innych dzieci i dorosłych
 • przestrzegać ustalonych umów i zasad współżycia w grupie
 • nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej
 • zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne
 • nie przeszkadzać innym w zabawie gdy samo nie ma na nią ochoty
 • umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy
 • utrzymywać porządek w miejscu zabawy
 • nie przeszkadzać odpoczywającym
 • słuchać i respektować polecania dorosłych
 • poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych
 

DZIECIĘCY KODEKS ZACHOWAŃ

Chcemy:

 • pomagać sobie nawzajem
 • być uprzejmi
 • bawić się zgodnie
 • szanować własność innych
 • słuchać poleceń dorosłych
 • dbać o czystość i porządek w swoim otoczeniu
 • szanować pracę innych
 • okazywać i mówić o tym co myślimy i czujemy

Nie możemy:

 • bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym
 • przezywać i wyśmiewać innych
 • przeszkadzać innym w zabawie i pracy
 • niszczyć pracy innych
 • krzyczeć i hałasować
 • niszczyć zabawek i sprzętów w przedszkolu
 • oddalać się od grupy

 

SPOSOBY WYRÓŻNIANIA, NAGRADZANIA I DEZAPROBATY DLA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH 

Formy nagradzanie i wyróżniania dzieci:

 • pochwała przez eksponowanie mocnych stron
 • nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni
 • nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku
 • obdarzenie dziecka szczególnym zaufaniem- poprzez zwiększenie zakresu samodzielności
 • przywilej wykonywania dyżurów- prostych czynności, obowiązków wobec grupy
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa
 • pochwała na tle grupy
 • odznaka, order
 • słodycze, drobne upominki

Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:

 • tłumaczenie, wyjaśnienie
 • wyrażenie przez dorosłych smutku, zawodu z powodu zachowania dziecka
 • ukazywanie następstw zachowań, skłanianie do autorefleksji
 • modelowanie zachowania - empatia
 • czasowe odebranie przywileju
 • upomnienie na tle grupy
 • czasowe wyłączenie z zabawy
 • naprawienie szkody
 • rozmowa z rodzicami

 

ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU

 

1. BĄDŹ KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI

2. BĄDŹ SAMODZIELNY

3. KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE

4. DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

5. DBAJ O SWOJE ZDROWIE

6. POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE, REGIONALNE I NARODOWE

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

 

BĄDŹ KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI

Dziecko:

 • używa form grzecznościowych ( proszę, dziękuję, przepraszam),
 • okazuje szacunek dorosłym, osobom starszym,
 • posiada nawyk witania się i żegnania z innymi osobami poprzez stosowanie
 • odpowiednich form grzecznościowych,
 • jest serdeczne dla innych osób (dorosłych, kolegów),
 • dba o porządek wokół siebie,
 • słucha, kiedy inni mówią, mówi, kiedy inni słuchają,
 • nie mówi z pełnymi ustami, 
 • bawi się zgodnie z rówieśnikami,
 • szanuje cudzą własność,
 • okazuje pomoc dzieciom słabszym, bierze pod uwagę potrzeby innych, 
 • potrafi podzielić się z kolegami zabawką, owocem, itp.,
 • nie wyrządza krzywdy nikomu – nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, nie przezywa, 
 • pomaga potrzebującym kolegom.,

 

BĄDŹ SAMODZIELNY

Dziecko:

 • samodzielnie spożywa posiłki zgodnie z przyjętymi normami i zasadami,
 • samodzielnie ubiera się,
 • opowiada o tym co wydarzyło się w przedszkolu,
 • samodzielnie porusza się po przedszkolu,
 • potrafi przygotować sobie miejsce pracy,
 • samodzielnie wykonuje określone polecenia,
 • nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
 • radzi sobie w sytuacjach konfliktowych,

 

KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE

Dziecko:

 • unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych umów – rozumie konsekwencje łamania przyjętych umów,
 • nazywa pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancja,
 • wyraża swoje emocje w sposób kontrolowany, korzysta z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach, 
 • prawidłowo przyjmuje krytykę, cieszy się z sukcesów, 
 • unika kłamstwa,
 • rozróżnia prawdę od fałszu; dobro od zła, 
 • mówi o swoich uczuciach,

POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE, REGIONALNE I NARODOWE

Dziecko:

 • kultywuje tradycje swojej rodziny, 
 • pamięta o uroczystościach rodzinnych,
 • jest dumne z kraju, w którym mieszka,
 • szanuje język ojczysty i tradycje narodowe, 
 • zna piękno swojego kraju, regionu, miasta,
 • wie, gdzie pracują jego rodzice i zna wartości wypływające z wykonywanego zawodu,

 

DBAJ O SWOJE ZDROWIE

Dziecko:

 • zna zasady porozumiewania się z nauczycielem i kolegami,
 • rozumie znaczenie pobytu na świeżym powietrzu w różnych porach roku,
 • potrafi zorganizować zabawy i gry terenowe w przedszkolu i po zajęciach,
 • rozumie znaczenie potrzeby aktywnego wypoczynku, 
 • rozumie potrzebę ubierania się odpowiednio do pogody,
 • dba o czystość swojego ciała i ubrania,  
 • rozumie potrzebę spożywania warzyw i owoców, 
 • rozumie znaczenie zdrowego odżywiania,
 • porozumiewa się umiarkowanym głosem, unika hałasu,
 • lubi zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,
 • odczuwa potrzebę uczestniczenia w zabawach ruchowych,
 • unika wielogodzinnego oglądania telewizji i spędzania czasu przy komputerze,
 • odczuwa radość z podejmowanego wysiłku fizycznego,
 • nie boi się wizyty u lekarza pediatry i stomatologa,
 • zna skutki palenia tytoniu,
 • wie, jak należy zachować się w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nim tytoń,
 

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

1.W przedszkolu

Dziecko:

 • przestrzega umów zawartych  w grupie przedszkolnej,
 • próbuje przewidywać skutki swojego postępowania,
 • właściwie posługuje się sztućcami,
 • właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych,
 • w prawidłowy sposób korzysta  z zabawek, przyborów i sprzętu gimnastycznego,
 • wie, że nie wolno oddalać się  z miejsca zabawy bez wiedzy i zgody opiekuna,
 • informuje o zauważonych zagrożeniach, np. uszkodzonym sprzęcie, znalezionym szkle czy innych nieznanych przedmiotach,

 

2. W domu:

Dziecko:

 • potrafi zauważyć sytuację zagrożenia i wie, jak się w niej zachować, np. pożar, wypadek w domu,
 • rozumie, dlaczego trzeba przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej (zakaz zabawy ogniem),
 • zna numery telefonów alarmowych i wie, w jakich sytuacjach trzeba z nich skorzystać,
 • nie otwiera drzwi mieszkania, kiedy jest samo w domu,
 • rozumie, dlaczego nie wolno samodzielnie zażywać lekarstw i używać środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym,
 • zna przeznaczenie lekarstw oraz środków chemicznych,
 • nie uruchamia urządzeń elektrycznych bez wiedzy dorosłych,

 

3.Na ulicach i drogach:

Dziecko:

 • zna i przestrzega podstawowe zasady poruszania się po drogach,
 • wie, w jaki sposób można bezpiecznie przejść przez jezdnię na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej,
 • zna zasady korzystania  z publicznych środków komunikacji,
 • zna zasady bezpieczeństwa podczas podróży samochodem,
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe,
 • zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania,
 • wie, że może zwrócić się do policjanta w sytuacji zagrożenia, np. gdy się zgubi, gdy zasłabnie opiekująca się nim osoba, gdy zostało zaczepione przez obce osoby,

 

4. W najbliższym otoczeniu

Dziecko:

 • wie, kiedy i komu można podawać informacje o sobie,
 • jest ostrożne wobec nieznajomych,
 • potrafi grzecznie odmówić obcej osobie, kiedy np. czymś je częstuje lub proponuje wspólny spacer,
 • zawsze informuje rodziców o dziwnych zachowaniach osób dorosłych,
 • wie, jak się zachować się  w kontaktach ze zwierzętami,
 • wie, dlaczego nie wolno wkładać do ust i zjadać nieznanych roślin, zwłaszcza jagód i grzybów,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabawy, np. daleko od jezdni, placu budowy, zbiorników wodnych, wysokich pryzm piachu,
 • zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw,
 • nie uruchamia urządzeń elektrycznych bez wiedzy dorosłych,
 • przestrzega zakazu zbliżania się do włączonych maszyn i urządzeń,

 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

 

W stosunku do dziecka:

 • rozmowy i dyskusje,
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia,
 • czytanie opowiadań związanych z pozytywnymi i negatywnymi zachowaniami społecznymi,
 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających różnorodne sytuacje społeczne,
 • stworzenie kodeksu zachowań w grupie i konsekwentne przestrzeganie go,
 • ustalenie środków zaradczych w przypadku nie respektowania  kodeksu zachowań,

 

W stosunku do rodziców:

 • zapoznanie z programem wychowawczo - profilaktycznym przedszkola, zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli,
 • zaopiniowanie programu,
 • realizowanie założeń programu w domu przez rodziców,
 • podnoszenie wiedzy psychologicznej rodziców,
 • udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych, zajęciach otwartych i innych wydarzeniach przedszkola,

 

W stosunku do nauczycieli:

 • prowadzenie zajęć koleżeńskich,
 • wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych,
 • integracja nauczycieli przy opracowywaniu kodeksu zachowań,
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych nauczycieli przedszkola,

 

Ewaluacja programu:

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej:

 • plany, zapisy w dzienniku
 • zeszyty obserwacji, hospitacje diagnozujące
 • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli

 

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:

 • ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami
 • protokoły zebrań z rodzicami
 • informacja zwrotna od rodziców
 • kronika przedszkolna

 

Opracowanie na rok szkolny 2016/2017

Ewa Piechowiak

Katarzyna Szaro


Ostatnia aktualizacja: 2016-10-19